Šta je potrebno da model rakete pravilno leti?

U toku leta model rakete se okreće oko svog težišta (oscilira). Da bi mogao pravilno leteti, mora da se uvek vraća u položaj normalnog leta, ako je iz tog položaja izveden. Ovu sposobnost vraćanja u položaj normalnog leta, nazivamo stabilnošću modela raketa.

Na slici ispod prikazan je položaj centra potiska u odnosu na težište i let takvih modela u tri slučaja.

 Slučaj “A” – centar potiska se nalazi iza težišta na minimalnom razmaku za jedan promer tela rakete. Let rakete je stabilan.

Slučaj “B” – centar potiska se nalazi u težištu. Model u penjanju krivuda i let je prilično nestabilan.

Slučaj “C” – centar potiska se nalazi ispred težišta. Let rakete je nestabilan.

Ne manje važan element za stabilan let rakete je površina i položaj stabilizatora. Na slici ispod prikazani su najčešći oblici stabilizatora .

Na modelima raketa najčešće se upotrebljavaju tri i četiri, a ređe više stabilizatora.

Visina koju će modeli rakete postići između ostalog zavisi i od oblika glave rakete. Na slici ispod prikazani su razni oblici glave rakete s koeficijentima otpora (Cx) dobijenim merenjem u aerodinamičkom tunelu. Sa slike je vidljivo da tupa i konusna glava pružaju najveće otpore.

 

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO