Izrada krila i stabilizatora

Krila i stabilizatori na letećim modelima mogu imati raznovrsne oblike, tj. mogu biti zaobljeni, četvrtasti itd.

Uz oblik gledan odozgo, svako krilo na modelu (izuzevši modele za kružno upravljani let) gledano spreda, podignuto je nagore (prelom krila). To je takozvani “V” oblik krila potreban za pravilan let modela. Postoje više vrsta “V” oblika preloma krila: jednostruki (A), dvostruki (B), trostruki (C).

Horizontalni stabilizator – rep, po izgledu je sličan krilu, samo manji, s tom razlikom što uglavnom nema preloma.

Krilo je najvažniji deo letećeg modela jer ga “nosi”. Od kvaliteta izrade zavisiće znatno i njegova letačka svojstva.

Krilo uglavnom čine: napadna ivica, ramenjača ili više ramenjača, rebra, izlazna ivica i završetci krila.

Rebra se najčešće izrađuju u blok. To je znatno jednostavnije i lakše od pojedinačne izrade. Postupak izrade je ovakav:

Od šperploče debljine 1-2 mm izrežu se dva uzorka tj. šabloni. Ako krilo duž čitavog razmaka ima istu tetivu, treba raditi dva identična profila. Ako se krilo sužava, onda se rade profili na najvećoj i najmanjoj tetivi (dubina krila) .

 Uz pomoć metalnog lenjira, od furnira se izrežu površine – pločice koje su nešto veće od dužine i širine profila.

Radi uštede materijala  uz pomoć izrađenog uzorka od šperploče, mogu se pojedinačno izrezivati rebra.

Materijal za rebro se naniže između dva uzorka na dve čiode ili tanke igle i skalpelom se pažljivo izrežu površine furnira izvan uzorka.

Tako dobijena rebra se stegnu u stegu i obrade finijom turpijom, ili još bolje daščicom s brusnim papirom.

Finom testerom za drvo ureže se ležište za ramenjaču i prednja krila, ako je to u konstrukciji modela predviđeno.

Krila se sastavljaju tako što na radnu dasku – sto, postavimo nacrt modela krila i za nju čiodama pričvrstimo napadnu i izlaznu ivicu krila. Ako je nacrtom predviđeno, u izlaznu ivicu potrebno je prethodno urezati ležišta za rebra.

Zatim se postavi ramenjača ili više ramenjača, zavisno od toga kako je u nacrtu modela predviđeno.

Na tako pričvršćene letvice poređaju se rebra, s tim što je potrebno pre polaganja rebara, rebra namazati lepkom na mestu gde se spajaju s ramenjačom, napadnom i izlaznom ivicom. Pri postavljanju rebara treba paziti da ona stoje pravilno odnosno uspravno u odnosu na ivice i sto.

Na ravnim profilima (A) neće biti problema oko postavljanja ramenjače, jer ona leži na dasci. Ako je profil udubljen (B), potrebno je postaviti (podmetnuti) letvicu, koja odgovara visini udubljenja ispod ramenjače.

Krilo može biti prelomljeno na više mesta, radi takozvanog “V” oblika, koji omogućuje bočnu stabilnost modela. Najčešće se primenjuje “V” oblik s prelomom u sredini krila i krilo s dvostrukim prelomom. Ako je jednostruki prelom, krilo se sastavlja tako da mu se polovina pričvrsti čiodama na radnu dasku, a pod drugu polovinu podmetne se daščica visine odgovarajućeg “V” oblika. Mesto sastava se namaže lepkom i pričvrsti čiodama. Ako radimo krilo s dvostrukim prelomom, postupak je isti s tim što se ravni deo krila pričvrsti za radnu dasku. S jedne i druge strane zalepe se podignuti krajevi krila pod koje se podmeću daščice, sto odgovara visini “V” oblika.

Krilo i rep za početničke sobne modele  radi se tako da se na radnu dasku postavi nacrt modela. Mesto spojeva na nacrtu namaže se sapunom kako se delovi prilikom sastavaljanja ne bi zalepili za nacrt. Dve deblje letvice pričvrste se čiodama uzduž prednje i zadnje ivice krila, odnosno horizontalnog repa i uz njih se postave letvice krila, zatim se na njih zalepe završetci krila i onda rebra.

Kad se krilo osuši, zarežu se obe letvice krila u sredini s donje strane krila do polovine letvice i blago se prelome nagore i namažu lepkom.

reverse phone lookupTattoo DesignsSEO